چهارشنبه 26 شهریور ماه 1393
08:52 ق.ظ
 
برنامه کلاسهای نیمسال دوم۹۲
عنوان ماژول :برنامه کلاسهای نیمسال دوم۹۲

 

نام رشته

دریافت فایل

رشته رياضي(كاربردي)   

دریافت

رشته مديريت و آباداني روستاها 

دریافت

رشته اقتصادكشاورزي

دریافت

علوم تربیتی مديريت و برنامه ريزي آموزشي (تجميع)

دریافت

رشته پيش دبستاني (تجميع)

دریافت

رشته روانشناسي ( تجميع)

دریافت

رشته زبان و ادبيات فارسي

دریافت

رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري

دریافت

رشته جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

دریافت

رشته علوم قرآن و حديث( تجميع)

دریافت

رشته فلسفه و کلام اسلامي( تجميع)

دریافت

رشته فقه و مباني حقوق اسلامي( تجميع)

دریافت

رشته علوم اجتماعی پژوهشگري

دریافت

رشته علوم اجتماعی تعاون ورفاه   دریافت

رشته  علوم اجتماعی برنامه ريزي اجتماعي

دریافت

رشته حقوق             

دریافت

رشته  مديريت دولتي  ( تجميع)

دریافت

رشته مديريت بازرگاني ( تجميع)

دریافت

رشته  مترجمي زبان انگليسي

دریافت

رشته حسابداري

دریافت

رشته  کامپيوتروریاضی

دریافت

رشته  مهندسي  آب و خاک

دریافت

رشته ترويج و آموزش کشاورزي

دریافت

رشته زبان و ادبيات انگليسي

دریافت

گروه بندي تربيت بدني-1و2 خواهران

دریافت

گروه بندي تربيت بدني-1و2برادران

دریافت

 

 

 

 

آدرس