دوشنبه 2 مهر ماه 1397
11:52 ب.ظ
 
روابط عمومی
عنوان ماژول :روابط عمومی

سمت                                            نام و نام خانوادگی                                       مدرک تحصیلی                              سابقه خدمت

 

مدیر روابط عمومی                      حفصه ذبیحی                                                  کارشناسی

آدرس