دوشنبه 28 آبان ماه 1397
03:13 ق.ظ
 
روابط عمومی
عنوان ماژول :روابط عمومی

سمت                                            نام و نام خانوادگی                                       مدرک تحصیلی                              سابقه خدمت

 

مدیر روابط عمومی                      حفصه ذبیحی                                                  کارشناسی

آدرس