دوشنبه 28 آبان ماه 1397
03:13 ق.ظ
 
اداری
عنوان ماژول :اداری

    

 

داخلی شماره تماس نام ونام خانوادگی سمت
14 087-34540140-34521162 موسی پورمرادی عامل مالی
14 087-34540140-34521162 فاضل خالدی حسابداری
14 087-34540140-34521162 حاتم رحیمی امین اموال-کارپرداز

 

 

آدرس