سه شنبه 24 مهر ماه 1397
01:50 ق.ظ
 
پژوهش
عنوان ماژول :پژوهش

سمت

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تلفن داخلی

مدیرپژوهش

کاظم حسنی

کارشناسی ارشد

20

کارآفرینی

امید درخشانی

کارشناسی ارشد

22

 
آدرس